Pravidla

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU FIRMY JORDI'S s.r.o
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž o novou čokoládu Fruity“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na facebookovém a instagramovém profilu firmy Jordi's určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.
Pořadatel soutěže
 • Pořadatelem soutěže je Jordi's s.r.o, se sídlem Špitálská 149/7, Hradec Králové 50003, IČ: 03630731 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).
O co soutěžíme?
 • Tabulková čokoláda Fruity 50g
Kdy a kde soutěž probíhá?
 • Soutěž probíhá v termínu od 8.7.2019 – do 15.7.2019, na facebookovém a instagramovém profilu pořadatele.
Podmínky soutěže:
 • Podmínkou je sledování oficiálního facebookového, či instagramového profilu pořadatele.
 • Podmínkou je napsání komentáře k danému příspěvku s odpovědí na soutěžní otázku.
Kdo se může soutěže zúčastnit?
 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba užívající Facebook, či Instagram (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže) bez věkového omezení.
 • Soutěže se nemohou zúčastnit organizátoři soutěže a zaměstnanci pořadatele.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům
 • Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Vyhlášení výherce, předání výhry
 • Účastník, který splnil veškerá pravidla soutěže a správně uhodl soutěžní otázku bude náhodně vybrán pořadatelem. Získá tak tabulkovou čokoládu Fruity 50g.
 • Vybrán bude jeden výherce z facebookového profilu a jeden z instagramového profilu pořadatele.
 • Každý účastník může vyhrát pouze na jedné ze sociálních sítí pořadatele.
 • Výběr výherce proběhne 16.7.2019.
 • Účastník, který v soutěži vyhrál, bude informován označením v novém příspěvku, věnovanému přímo k vyhlášení výherce na facebookovém, či instagramovém profilu profilu pořadatele.
 • Účastník má 7 dní (od zveřejnění jeho výhry) na zaslání soukromé zprávy pořadateli ohledně způsobu a adresy doručení.
Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
 • Účastníci soutěže souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher.
 • Údaje o soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Účastníci výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a instagramový komentář v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.
 • Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků, či fotek souvisejících se soutěží na facebookovém, či instagramovém profilu pořadatele.
Závěrečná ustanovení
 • Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem spojena, sponzorována, podporována, spravována ani jinak spojena se společnostmi Facebook a Instagram.
 • Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronickým sociálním sítím Facebook a Instagram.
 • Společnosti Facebook a Instagram jsou osvobozené od jakýkoliv závazků, osuvícejících se soutěží.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
 • Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
 • Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.
 • Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení facebookového komentáře atd..).
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
 • Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky a pravidla soutěže, bude tak učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži.
 • Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 • Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.
Google+